Passantenhaven Vreeswijk te Nieuwegein 
Altijd gastvrij!

Beheer van de Passantenhaven Vreeswijk

Het beheer

In 1997 is de stichting Exploitatie Watersport Plettenburg als rechtspersoon opgericht door de naast gelegen watersportvereniging "Plettenburg". Het primaire doel van deze stichting is de exploitatie van de gemeentelijke Passantenhaven die in het kader van de nieuwe ontwikkeling van Vreeswijk werd aangelegd. Sinds 1998 heeft de stichting de haven van de gemeente Nieuwegein in beheer en verzorgen de leden van de watersportvereniging de dagelijkse gang van zaken.

Het bestuur van de Stichting Exploitatie Watersport Plettenburg:

Voorzitter:                                       Dhr. M. Oosterwaal
Secretaris:                                      Mevr. M. L. van den Berg
Penningmeester:                            Dhr. A. Derks
Algemene zaken/Havenmeesters  Dhr. H. Kok
Technisch onderhoud                     Dhr. C. Kenters

GEMEENTEBLAD Verzameling van verordeningen en regelingen van de gemeente Nieuwegein Nr.: 206 titel Havenreglement passantenhaven Nieuwegein”

B&W-besluit

d.d. 21-02-2006

 

Goedgekeurd door

d.d.

 

Bekendgemaakt/gepubliceerd

d.d.

 

Opname Gemeenteblad

d.d. 28-02-2006

 

Inwerkingtreding

d.d. 21-02-2006

 

Bijgewerkt t/m   wijziging nr.

d.d.

 


Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; b e s l u i t e n:  vast te stellen het `Havenreglement passantenhaven Nieuwegein
Exploitant
1.     De Passantenhaven Nieuwegein wordt geëxploiteerd door de Stichting Exploitatie Watersport Plettenburg te Nieuwegein. Voor exploitatie, toezicht en beheer heeft de stichting een havenmeester aangesteld.

Havenmeester
1.   De havenmeester is belast met de dagelijkse gang van zaken in de haven.
2.   Een ieder die zich in de haven bevindt is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.

 Ligplaatsen
1.   De eigenaar of gebruiker van een boot die de haven bezoekt, dient zich bij eerste gelegenheid te melden bij de havenmeester.
2.   De toewijzing van een ligplaats geschiedt door de havenmeester.
3.   Een boot moet worden afgemeerd aan degelijke landvasten, 
vrij liggend van andere boten, steigers of palen. Een boot moet zijn voorzien van voldoende stootwillen.
4.   Indien voor het afmeren of het verlaten van de ligplaats landvasten van een andere boot moeten worden losgemaakt, moeten deze na het passeren direct weer worden vastgemaakt.
5.   De eigenaar of gebruiker van een boot moet gedogen dat een boot langszij afmeert. 

 Verboden
1.   Het is aan een ieder, die zich in de passantenhaven bevindt, niet toegestaan:
     a.    onderwatertoiletten van boten te gebruiken;
     b.   afval en/of stoffen in het water te lozen, zoals huishoudelijk afval, brandstoffen, olie, vet en de inhoud van chemische toiletten,
     c.    afval en/of stoffen te deponeren, tenzij en voor zover hiervoor een plaats is aangewezen op het haventerrein;
     d.   leidingwater te gebruiken voor het wassen van boten;   
     e.   steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren;
     f.    goederen onbeheerd achter te laten;
     g.   onderhoud of reparaties te verrichten;
     h.   sneller te varen dan 5 km per uur;
     i.     honden niet aangelijnd te houden.

Aansprakelijkheid 
1.   De exploitant is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van eigendommen van gebruikers van de passantenhaven;
2.   De exploitant is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade, die ontstaat door het gebruik van de passantenhaven en door derden gebruik, anders dan voor zover hem ernstige nalatigheid te  verwijten is.
3.   Eventuele schade die veroorzaakt wordt door een gebruiker van de passantenhaven, zal door de exploitant op hem worden verhaald, evenals boetes in verband met milieuverontreiniging of welke overtreding dan ook.

 Slotbepalingen
1.   Een ieder die de passantenhaven binnenvaart of het haventerrein betreedt, onderwerpt zich aan de bepalingen van dit reglement.
2.   In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de exploitant.

 Nieuwegein, 17 januari 2006.

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

de secretaris,                     de burgemeester,